Åkers styckebruk under 9 000 år

Klapperstensvallen vid Stenhuggarmon.

 

8000 - 9000 år sedan
De första "Åkersborna" kommer hit. Vattenytan låg 75-80 m högre än i dag och området var en ytterskärgård. De första som kom var troligen säljägare som höll till på bland annat Stenhuggarmon i Åkers Bergslag. Stenhuggarmon var då en stening strand, i dag ligger högsta delen 92 m ö h och den forna strandkanten syns idag som en klapperstensvall. På museet visas några av de verktyg de första "invånarna" lämnade efter sig och även flera stenyxor. Stenyxor är något som fortfarande hittas i området - bara du vet var du skall leta.

2500 -3700 år sedan
(bronsålder)
Vattenytan låg nu 20-25 meter högre än idag. En seglingsbar ränna fanns från Östersjön, längs det som nu är Marvikarna, Visnaren och in i Mälaren. Under denna tid delas dock rännan av, när grusåsarna vid Laxne börjar sticka upp. Farkoster måste efterhand dras över sundet. I området finns gott om bronsåldersrösen, bland annat längs Marvikarna och väster om Valsberga, oftast är dessa gravar för stormän/hövdingar, vilket tyder på att det nu finns en bofast befolkning i området.

1500 - 2500 år sedan
Från äldre Järnåldern finns flera fornborgar, t.ex. Mörtsjö ringmur och ett flertal s.k. spärrfästen. Från denna tid finns även lämningar av t. ex. gravfält.

500 till 700-talet
Fortfarande fanns en smal havsarm in från Gripsholmsviken vid Mariefred, över St. Sundby och vidare norrut över Lida gärde (där idag E20 och järnvägen går fram), den vek sedan av runt höjden med Åkers kyrka och ned mot Visnaren. Leden var lätt att kontrollera som handelsväg. I området fanns dessutom bra åkerjord, skog och järnmalm. Namnet Åker tyder på att här varit en tingsplats. Under några hundra år fick nu området ett strategiskt läge och här kom med all sannolikhet en storman att bygga upp sitt "rike". Tingsplats, storhögar, gravfält, odlingsterrasser m m vittnar om detta.

1200-talet
Järnmalmsbrytningen vid Skottvångs gruva inleddes. Även tidigare har järnmalm utvunnits i området, men då bröts endast grunda hål genom att elda på berget, s.k. skärpningar. Dateringar från dessa tyder på att det kan ha skett redan under 700-talet. Åkers Bergslag är ett historiskt gruvområde med lämningar från flera gruvor, masugnar och bruk. Vid Kalkbro finns lämningar av en hytta från 1200-talet.

1552
Kung Gustav Ericsson (Vasa) ger Anders Krutmakare uppdrag att "anlägga krutverk vid strömmar som nedrinna i Mälaren". Nu anläggs vid Råckstaån det som kom att bli Åkers Krutbruk. Platsen var förmodligen i Forssa där Råckstaån rinner ut från Visnaren. Snart kom dock Krutbruket att flyttas norr ut till sin nuvarande plats.

1580

Forssa Hammare. Hertig Karl skriver till fogden på Gripsholm och påtalar vikten av att månadskost måste levereras "till Åkers hammarsmeder och kolare". Detta är äldsta kända skriftliga handling som talar om järnhantering i Åker.

1584
Den första masugnen byggs vid Åkersån strax ovanför det som nu är Bruks- och Hembygdsmuseet. På samma plats fanns redan en vattendriven såg som Konung Gustav Vasa låtit uppföra 1553.

1588
De första kanonerna gjuts vid Åkers Jern Bruk. Åkers och Ärja socknar slås samman.

1640

Från detta år har Krutbruket varit i statlig ägo, dock ofta utarrenderat, medan Styckebruket från 1640 varit i privat ägo.

1664

Ett pappersbruk anläggs vid Berga.

1752

Krutbrukets fördämningar försumpar Lundbys med flera ängar. Ägarna till Styckebruket och Krutbruket överenskommer om att Visnarens vattenstånd inte får överstiga vissa vid Forssa i stenar inhuggna märken.

1780-talet

Anna Beata, hustrun till Krutbrukets arrendator, Krigskassören Pehr Falstedt, donerar pengar till en skolfond för Åkers socken. Detta blev den första regelbundna skolundervisningen i Åker.

1793-1795
Bruksägaren Joakim Daniel Wahrendorff låter uppföra nytt kontor som även innehåller bostad för brukets Inspektor på andra våningen. Byggnaden kommer vara huvudkontor intill 2017.

1795
Nu byggs masugnen som du fortfarande kan se på vägen upp mot museet. Masugnen var i bruk till 1917. Den byggdes på samma plats som en tidigare masugn från 1607. Idag innehåller masugnen Styckebruks gamla arkiv med handlingar från tidigt 1600-tal.

1806
De första valsarna gjuts. Idag är det gjutna valsar som är företaget produkt.

1836

Martin von Wahrendorff anlägger Styckebrukets egen skola. Skolan är idag församlingshem.

1838

Styckebruket får i uppgift att gjuta Riddarholmskyrkans nya torn efter branden 1835. Det kom att bestå av 2000 delar med en sammanlagd vikt av 230 ton. Tornspetsen kom på plats den 20 november 1839.

1840
Åkersplogen börjar tillverkas. De sista gjutna plogarna tillverkades 1940. 


1866
Efter knappt 300 år upphörde tillverkningen av gjutjärnskanoner vid bruket. I stället fick valstillverkningen en allt större betydelse (bl.a. försäljning till den ökande plåttillverkningen). Plogar, tackjärn och projektiler var andra stora produkter.

1879
För länspumpning av Bredsjönäs gruvor byggs nu ett vattenhjul (med en diameter av 13,4 m) vid Göksjöns södra strand och en cirka 1500 meter lång stånggång. Konstruktionen ersätter en ångmaskin! 

1886

Styckebruket anlägger nu det sågverk vid Forssa, som fortfarande har en omfattande verksamhet och i dag ägs av Sandåsa Timber AB.


1895
Järnvägen mellan Södertälje (Saltskog) och Eskilstuna via Åkers styckebruk öppnas. Ett stickspår byggs till Strängnäs. Tågtrafiken upphör 1995, några månader innan banan skulle fira hundra år.

1917

Krutbruksspåret, järnvägen från Åkers järnvägsstation till Krutbruket blir klar. Spåret rivs upp på 1980-talet.

1918
Efter många utredningar byggdes nu en smalspårig industrijärnväg från Styckebruket, över gruvorna vid Bredsjönäs och Älgsjöbacken och vidare till Skottvångs gruva. Järnvägen stod färdig 1919 och var 1,5 mil lång. Den revs i slutet av 1940-talet, järnet i rälsen inbringade då mer pengar än uppförandet av banan kostat!

22 februari bildas Åkers idrottsförening (ÅIF) genom en sammanslagning av  Åkers Sportklubb (Krutbruket)  och IF Svea (Styckebrukets idrottsförening).

1921
Skottvångs gruva stängs. Man hade då nått ett djup av hela 245 meter. Gruvan vid Bredsjönäs stängdes 1925, några nya hål togs dock upp och drevs åren 1942-1943. År 1943 var det så dags att stänga Älgsjöbackens gruva. Därmed var alla gruvor i Åkers Bergslag stängda.


1922
Nu såg nästa stora produkt vid styckebruket dagens ljus, nämligen de sandgjutna avloppsrören.

1925
Den första bilen gör sin entré i Åker, en Ford. Den tillhör Åkers Krutbruk.

1940
Under 1940-talet producerades vid Krutbruket kompositkrut för raketer och under 1950-talet utvecklades och producerades laddningar för militära robotar.

1952
Länna socken slås samman med Åker.

Centralskolan står färdig att ta mot de första eleverna.

1954
Åkers två första hyreshus (mitt emot Folkets hus vid torget) stod inflyttningsklara. Byggare var Rutger von Seth, ägare av Styckebruket.

1969

Beslutas att högstadieskola skall byggas. Konstfrusen isbana anläggs.

1971
Åker är en av flera socknar som tillsammans med städerna Strängnäs och Mariefred slås samman till Strängnäs kommun.

1986
Åkers Hembygdsförening bildas.

1993
Kruttillverkningen upphör vid Åkers krutbruk, därmed går en mer än 400-årig verksamhet i graven. Under 1900-talet kom även sådant som tvättmedel, läkemedel, vapenfett och skyddsmasker att produceras vid krutbruket.
Privatisering sker, det nya företaget producerar bl. a skyddsvästar, hjälmar och splitterskydd för fordon. Företagets namn är Åkers Krutbruk Protection AB.

1994

Persontrafiken på järnvägen upphör. I april 1995 kan Åkersborna se det sista godståget som använder sträckningen Södertälje - Eskilstuna.

2008

Tillverkning av vodka startar i gamla Ridhuset på Styckebruket. Initiativtagare och ägare är Peter Hjelm.

 

Idag

Åkers Styckebruk AB heter sedan februari 2016 Mälarum Fastigheter / AB Åkers Styckebruk och är ett fastighetsbolag som ingår i företaget STC Interfinans. Åkers hembygdsförenings museum tillhör bolaget. Skogen som en gång tillhörde bruket förvaltas av Åkers Kronopark, även det en del av STC Interfinans.

Åkers Sweden AB är gamla järnbruket och tillverkar gjutna valsar av olika slag. Företaget köptes i slutet av 2015 av Ampco-Pittsburgh. Sedan några år heter företaget Union Electric Åkers. Det är fortfarande en i högsta grad levande industri. Produktionen omfattar gjutna valsar för främst stål- och metallindustrin. Av förtagets produktion går 85 % på export. 

 

Krutbruket blev i början av 1990-talet privatägt och bytte namn till Åkers Krutbruk Protection AB. Krutet lämnades och i stället blev inriktningen främst olika former av skyddsutrustning. Inledningsvis hjälmar och kroppsskydd, senare specialtillverkade skydd för olika fordon som opererade i krisområden. Idag heter företaget Åkers Krutbruk Fastigheter AB och är inriktat mot att äga och förvalta fastigheter och mark i Åkers styckebruk.

 

Forssa Såg ägs sedan 1987 av Sandåsa Timber AB och har sedan dess genomgått en stor omvandling. Det är en viktig industri för kommunen och förser även kommunens fjärrvärmeverk med värme genom eldnig av sågspån men säljer också spån till andra värmeverk.

 

Pehr Bengtsson, Åkers Hembygdsförening.